Üzletszabályzat

Minden utas tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel-és leszállást valamint átjárást nem akadályozó legfeljebb 2 db 40 x 50 x 80 cm vagy 2 db 20 x 20 x 200 cm méretet meg nem haladó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót vagy 1 pár sílécet vagy 1 köteg becsomagolt facsemetét vagy a jelzett mérethatárt meg nem haladó 1 db gyermekkocsit továbbá 1 db kerekesszéket (beleértve az elektromos mopedet is) szállíthat díjtalanul. A fentiektől eltérően nem szállítható az a kézipoggyász, amely a fenti feltételeknek ugyan megfelel, de tömege a 30 kg-ot meghaladja.

Jégkorcsolya csak csomagolt állapotban, táskában szállítható.

Elektromos roller kizárólag összehajtott, kikapcsolt állapotban szállítható a Járművön. A szállított elektromos roller tömege a 30 kg-ot nem haladhatja meg, mérete pedig 50 x 50 x 120 cm-t. Egy Utas kizárólag 1 db elektromos rollert szállíthat.

A járműveken nem szállítható olyan tárgy, amely az utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), de ide sorolandók mindazon anyagok, amelyek az utasok ruházatát, a jármű berendezéseit megrongálhatják, beszennyezhetik.

Hátizsákkal közlekedő utasoknak – a többi utasra való tekintettel – a járműveken a hátizsákot kézben kell szállítaniuk.

A kézipoggyásszal utazó utasok a kézipoggyászt a többi utasra tekintettel lehetőség szerint ne a járművek ülésein helyezzék el.

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

Élő állat a kézipoggyász méretét meg nem haladó, állatok szállítására alkalmas zárt szállítóeszközben szállítható, amely biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki, illetve az utasok ruházata, poggyásza, vagy a jármű nem szennyeződik be valamint megakadályozza azt, hogy az utasok testi épsége sérüljön.

Ettől eltérően, a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve  díjfizetés ellenében szállítható, amennyiben az utas nem kézipoggyásznak megfelelő szállítóeszközben szállítja a kutyát.

Utasonként két kutyánál több nem szállítható egyszerre. Az utasnak a Szolgáltató alkalmazottja kérésére a kutya oltási bizonyítványát fel kell mutatnia.

A kutya szállításához vonaljegy megvásárlása szükséges, kivéve a vakvezető, a rendőrségi és segítő kutyát, melyek szállítása díjtalan. A kutyát kutyabérlettel is lehet szállítani az arra vonatkozó feltételek betartásával.

A kutyabérlettel egy kutya szállítható, az állatot szállító utasnak külön, saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító egyéb okmánnyal. A bérletszelvény csak az arckép helyén „EB” felirattal ellátott érvényes általános bérletigazolvánnyal együtt használható, amelynek sorszámát az utasnak tintával rá kell vezetnie a bérletszelvényre.  A cserére, visszaváltásra és szabálytalan utazásra vonatkozóan az általános szabályok alkalmazandóak.

Az élőállatot szállító személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat az utasok nyugalmát ne zavarja. A jármű vezetője a szállítási szabályok megsértőit, illetve az utasok nyugalmát zavaró élőállat tulajdonosát kötelezheti a jármű azonnali elhagyására.

Kerékpár szállítását a MVK Zrt. kizárólag Skoda típusú villamosain teszi lehetővé az alábbi feltételekkel. A kerekesszékkel és a gyerekkocsival utazók a kerékpárosokkal szemben előnyt élveznek, ha azonos helyen szállnak fel. A megkezdett utazás emiatti megszakítása és a továbbutazásról ez okból történő lemondás miatt a megfizetett menetdíjat a kerékpáros részére a MVK Zrt. nem téríti vissza. Egy utas egy kerékpárt szállíthat.

A kerékpár szállításához szükséges

 • külön 1 db vonaljegy megvásárlása és az utazásra igénybe vett villamos jegykezelő készülékén (papír alapú jegy esetében) az utazás megkezdése előtt történő érvényesítése,
 • vagy Mobiljegy szolgáltatással megvásárolt vonaljegy esetén az utazáshoz igénybe venni kívánt villamoson kihelyezett NFC matricának, QR kódnak, vagy bluetooth jeladónak a vonaljegyet tartalmazó mobileszközzel történő beolvasásával az utazásmegkezdése előtt történő érvényesítése,
 • vagy külön 1 db kerékpáros napijegy megvásárlása, amely a rányomtatott érvényességi időtartam kezdő időpontjától számított 24 óra időtartamon belül jogosítja az utast a kerékpár szállítására.

A kerékpárszállítás díja mellett a kerékpárt szállító Utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell Érvényes Utazási igazolvánnyal.

A kerékpár szállítására kijelölt helyet a Skoda típusú villamos járművek belső terében elhelyezett piktogramok jelzik. Kerékpárt szállítani kizárólag ezeken a piktorgrammal jelölt helyeken szabad. Egy Skoda villamoson erre a célra kialakított helyek mérete miatt egyszerre maximum 2 - 2 kerékpárt lehet szállítani. A kerékpárral felszálló utas felelős a biztonságos, tiszta és balesetmentes kerékpárszállításért a szállítás teljes időtartama alatt. Az utas köteles továbbá a kerékpárt megfelelően rögzíteni. Olyan kerékpár nem szállítható, amely speciális kialakítású (cargo, tandem, motoros stb.), vagy amelyen csomagok vannak rögzítve, vagy amely a kialakítása miatt nem rögzíthető. Személyenként egy darab kerékpár szállítható. A szállítandó kerékpár mérete nem haladhatja meg a 180 x 130 x 70 centimétert. A kerékpár tömege nem haladhatja a kézipoggyász tömeghatárára vonatkozó 30 kg-os tömeghatárt. A menetrend betartása érdekében javasolt, hogy a kerékpárral minél gyorsabban szálljanak le, illetve fel az azzal utazók.

A kerékpárszállítás díja mellett az utasnak a személyszállítás díját is meg kell fizetni, így a kerékpárt szállító utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérletigazolvánnyal és bérletszelvénnyel vagy más utazási okmánnyal.

A járművezető megtilthatja a kerékpárral való felszállást zsúfoltság vagy az utasok akadályoztatása esetén. A kerékpárral felszállni kívánó utas a Skoda villamos 2.-5. ajtaját veheti igénybe felszállás céljából.

A kerékpár biztonságos szállításáért kizárólag a kerékpárt szállító utas a felelős. Ilyen esetekben az MVK Zrt. nem vállal felelősséget a nem megfelelő módon történő szállításból eredő kárért vagy egyéb eseményekért.

Összezárt kerékpár becsomagolt állapotban csak akkor szállítható, ha a kézipoggyász méretét nem haladja meg.

1. 2022. december 31-ig 5.000,-Ft, azaz ötezer forint, 2023. január 1-től 6.000,-Ft, azaz hatezer forint bírságot köteles fizetni, és ezzel egyidejűleg a bírság megfizetése után kapott nyugta részét képező vonaljegyek egyikét kötelező érvényesítenie a helyszínen (helyszínen megfizetett bírság) annak az utasnak, aki:

 • vonaljegy nélkül, vagy Érvénytelen Utazási igazolvánnyal (érvénytelen Jeggyel, Érvénytelen Bérletigazolvánnyal vagy Bérlet-szelvénnyel, érvénytelen egyéb Utazási igazolvánnyal) utazik, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett 24, 48, 72, 120 órás Miskolc Pass kártyával utazik;
 • kutyát az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • kerékpárt az előírt Viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • olyan Utazási igazolvánnyal (pl. Jeggyel, Bérletigazolvánnyal, Bérletszelvénnyel) utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, illetve kémiai úton manipulált;

2. 2022. december 31-ig 5.000,-Ft, azaz ötezer forint, 2023. január 1-től 6.000,-Ft, azaz hatezer forint bírságot köteles fizetni a helyszínen (helyszínen megfizetett bírság) az az utas, aki az Üzletszabályzat 5.3. pont (1) bekezdésében tilalmazottként meghatározott magatartások valamelyikét elköveti.

3. Amennyiben a Szolgáltató jegyellenőre észleli az Üzletszabályzat megszegését, tájékoztatja az Utast a szabálytalan utazása vagy magatartása tényéről, és az ebből eredő Bírságfizetési kötelezettségének fennállásáról.

4. A helyszínen megfizetett Bírság megfizetését követően átadott nyugta részét képezi egy 5 db Vonaljegyet tartalmazó tömb. A tömbben található Vonaljegyek felhasználási feltételei megegyeznek az elővételi Vonaljegy felhasználási feltételeivel.

5. Ha az Utas az 1 bekezdés alapján köteles Bírságot fizetni a jegyellenőr felajánlja az Utasnak a Bírság helyszínen történő megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az Utas a Bírságot a helyszínen megfizeti és ezzel egyidejűleg a Bírság megfizetését követően átadott nyugta részét képező Vonaljegyek egyikét érvényesíti, az utazását tovább folytathatja. Amennyiben az utas nem kíván, vagy nem tud élni a Bírság helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt a Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései alapján, más módon és időpontban, de már emelt Bírság összegben megfizetni,azonban utazását kizárólag akkor van lehetősége tovább folytatnia Járművön, ha a Járművön a járművezetőtől egy darab Vonaljegyet vásárol és azt szabályszerűen érvényesíti. Amennyiben erre nem kerül sor az Utas az utazásból kizárásra kerül.

6. A helyszíni Bírság helyszínen történő ki nem fizetése nem érinti az Utas azon jogát, hogy Panaszt nyújtson be az intézkedés megalapozottsága tárgyában. A helyszíni Bírság helyszínen történő ki nem fizetése esetén a Szolgáltató jegyellenőre kiállítja a bírságfizetési kötelezvényt.

7. A Szolgáltatót abban az esetben is megilleti a Bírság, ha az Utast a Szolgáltató az utazásból kizárta.

8/1. 2022. december 31-ig: Amennyiben a Bírság összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, a Bírság összege 5.000,-Ft-ról 7.500,-Ft-ra emelkedik, mely utólagos Bírság a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában fizethető be, az esemény napját követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 7.500,-Ft-ra emelkedett összegű Bírság megfizetése, a Bírság 15.000,-Ft összegre emelkedik.

8/2. 2023. január 1-től: Amennyiben a Bírság összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, a Bírság összege 6.000,-Ft-ról 10.000,-Ft-ra emelkedik, mely utólagos Bírság a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában fizethető be, az esemény napját követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 10.000,-Ft-ra emelkedett összegű Bírság megfizetése, a Bírság 20.000,-Ft összegre emelkedik.

9. A nem a helyszínen befizetett Bírság után nem illeti meg az utast az 5 db Vonaljegyet tartalmazó tömb.

10. Abban az esetben 2022. december 31-ig 600,- Ft-ra, 2023. január 1-től 1.000 Ft-ra mérséklődik a Bírság, ha az Utas a Bírság alapjául szolgáló esemény napjától számított két munkanapon belül a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában:

 • az esemény napját megelőzően már rendelkezésére álló érvényes tárgyhavi Bérletszelvényét, Bérletigazolványát bemutatja;
 • Számnélküli Bérletszelvénnyel történő utazás esetén a jegyellenőr által ráírt számmal rendelkező Bérletszelvényt bemutatja (tehát amennyiben az Utas olyan Bérletigazolvánnyal - diákigazolvánnyal -, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal utazott, amely Bérletszelvényére a Bérletigazolvány [diákigazolvány], személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány sorszáma nem volt tintával ráírva, a jegyellenőr írja fel számot a szelvényre, rögzíti az Utas adatait, ezt követően a Bérletszelvény Ügyfélszolgálati Irodában történő bemutatását követően 2022. december 31-ig 600,- Ft-ra, 2023. január 1-től 1.000 Ft-ra mérséklődik a Bírság összege);
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja;
 • az érvényes sorszámozott diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja.

A két munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános Bírságtételek lépnek érvénybe. A fent felsorolt lehetőségekkel az esemény napjától számított egy éven belül két alkalommal élhet az Utas.

11/1. 2022. december 31-ig: 20.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási díjat köteles fizetni a 15.000,- Ft-os Bírságon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

11/2. 2023. január 1-től: 30.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási díjat köteles fizetni a 20.000,- Ft-os Bírságon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

Az utasok kérésére az MVK Zrt. jegy– és bérletpénztárai a vásárláskor készpénzfizetési számlát adnak a kérés alapján a vásárlás időpontjában a Jegy- és Bérletszelvény-vásárlásokról, illetve egyéb értékcikkvásárlásokról készpénzfizetési számlát állítanak ki a jegy- és bérletpénztárak és az Ügyfélszolgálati Iroda.

Készpénzzel, illetve bankkártyával történő vásárlás esetén a számla a vásárlással egy időben, azonnal kerül kiállításra, kivételt képez ez alól a Jegy- és bérletautomatából vásárolt díjtermékek köre, amelyek esetében a vásárlástól számított 8 napon belül kérhető a számla kiállítása a bekezdésében írtak szerint. A járművezetőnél, jegyellenőrnél, vagy végállomási menetirányítónál vásárolt vonaljegy esetén számlát a nem áll módunkban kiállítani. Utólagosan, azaz nem a vásárlással egyidejűleg kért számla kiállítására nincs lehetőség (már a vásárlás napján sem).

Amennyiben az Utas a kiállított számlát elvesztette, lehetősége van a hitelesített számlamásolat kikérésére, melyet az Ügyfélszolgálati Irodában kérhet 250,- Ft kezelési költség megfizetése ellenében. Tanuló, nyugdíjas, valamint Miskolc Pass Classic kártyával vásárolt Bérletszelvények esetében kizárólag természetes személy részére állít ki az MVK Zrt. számlát. Így a kedvezményes, tanuló és nyugdíjas, valamint egyéb jogcímen kedvezménnyel vásárolható Bérletszelvénytípusok, vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, tekintettel arra, hogy a kedvezményre való jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja. Ezen tilalom alól kivételt jelentenek: a nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési oktatási intézmények esetében a központ, egyéb esetben az intézmény, vagy annak fenntartója által történő vásárlások.

A 2023. január 1. után forgalomba került elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek utazásra korlátozás nélkül felhasználhatóak a következő tarifaváltásig.
Papír alapú bérletszelvények értékkülönbözettel (kisebb értékről nagyobb értékre) történő cseréjére az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a jegy- és bérletpénztárakban van lehetőség.
A megvásárolt jegy- és bérletszelvény ára nem tartalmaz utasbiztosítást Az MVK Zrt és az utas felelősségére vonatkozó szabályokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.