Üzletszabályzat

Minden utas tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel-és leszállást valamint átjárást nem akadályozó legfeljebb 2 db 40 x 50 x 80 cm vagy 2 db 20 x 20 x 200 cm méretet meg nem haladó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót vagy 1 pár sílécet vagy 1 köteg becsomagolt facsemetét vagy a jelzett mérethatárt meg nem haladó 1 db gyermekkocsit továbbá 1 db kerekesszéket (beleértve az elektromos mopedet is) szállíthat díjtalanul. A fentiektől eltérően nem szállítható az a kézipoggyász, amely a fenti feltételeknek ugyan megfelel, de tömege a 30 kg-ot meghaladja.

Jégkorcsolya csak csomagolt állapotban, táskában szállítható.

A járműveken nem szállítható olyan tárgy, amely az utasok test épségét biztonságát veszélyezteti (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), de ide sorolandók mindazon anyagok, amelyek az utasok ruházatát, a jármű berendezéseit megrongálhatják, beszennyezhetik.

Hátizsákkal közlekedő utasoknak – a többi utasra való tekintettel – a járműveken a hátizsákot kézben kell szállítaniuk.

A kézipoggyásszal utazó utasok a kézipoggyászt a többi utasra tekintettel lehetőség szerint ne a járművek ülésein helyezzék el.

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

Élő állat a kézipoggyász méretét meg nem haladó, állatok szállítására alkalmas zárt szállítóeszközben szállítható, amely biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki, illetve az utasok ruházata, poggyásza, vagy a jármű nem szennyeződik be valamint megakadályozza azt, hogy az utasok testi épsége sérüljön.

Ettől eltérően, a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve  díjfizetés ellenében szállítható, amennyiben az utas nem kézipoggyásznak megfelelő szállítóeszközben szállítja a kutyát.

Utasonként két kutyánál több nem szállítható egyszerre. Az utasnak a Szolgáltató alkalmazottja kérésére a kutya oltási bizonyítványát fel kell mutatnia.

A kutya szállításához vonaljegy megvásárlása szükséges, kivéve a vakvezető, a rendőrségi és segítő kutyát, melyek szállítása díjtalan. A kutyát kutyabérlettel is lehet szállítani az arra vonatkozó feltételek betartásával.

A kutyabérlettel egy kutya szállítható, az állatot szállító utasnak külön, saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító egyéb okmánnyal. A bérletszelvény csak az arckép helyén „EB” felirattal ellátott érvényes általános bérletigazolvánnyal együtt használható, amelynek sorszámát az utasnak tintával rá kell vezetnie a bérletszelvényre.  A cserére, visszaváltásra és szabálytalan utazásra vonatkozóan az általános szabályok alkalmazandóak.

Az élőállatot szállító személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat az utasok nyugalmát ne zavarja. A jármű vezetője a szállítási szabályok megsértőit, illetve az utasok nyugalmát zavaró élőállat tulajdonosát kötelezheti a jármű azonnali elhagyására.

Kerékpár szállítását az MVK Zrt. kizárólag a Skoda típusú villamosain teszi lehetővé az alábbi feltételekkel.

A kerékpárszállítás lehetőségét a járműveken elhelyezett kerékpár matrica jelzi.

A kerékpár szállítására kijelölt helyet a Skoda típusú villamos járművek belső terében elhelyezett piktogramok jelzik. Kerékpárt szállítani kizárólag ezeken a piktorgrammal jelölt helyeken szabad. Egy Skoda villamoson erre a célra kialakított helyek mérete miatt egyszerre maximum 2 - 2 kerékpárt lehet szállítani. A kerékpárral felszálló utas felelős a biztonságos, tiszta és balesetmentes kerékpárszállításért a szállítás teljes időtartama alatt. Az utas köteles továbbá a kerékpárt megfelelően rögzíteni. Olyan kerékpár nem szállítható, amely speciális kialakítású (cargo, tandem, motoros stb.), vagy amelyen csomagok vannak rögzítve, vagy amely a kialakítása miatt nem rögzíthető. Személyenként egy darab kerékpár szállítható. A szállítandó kerékpár mérete nem haladhatja meg a 180 x 130 x 70 centimétert. A kerékpár tömege nem haladhatja a kézipoggyász tömeghatárára vonatkozó 30 kg-os tömeghatárt. A menetrend betartása érdekében javasolt, hogy a kerékpárral minél gyorsabban szálljanak le, illetve fel az azzal utazók.

Amennyiben a kerékpárt szállító utas a járművön vagy a megállóhelyi peronon az MVK Zrt.-nek vagy harmadik személynek kárt okoz, akkor az okozott kárért felelősséggel tartozik. Az utas kerékpárjában keletkező harmadik személy által okozott kárért az MVK Zrt. felelősséget nem vállal.

A kerékpárszállítás díja mellett az utasnak a személyszállítás díját is meg kell fizetni, így a kerékpárt szállító utasnak saját maga számára is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérletigazolvánnyal és bérletszelvénnyel vagy más utazási okmánnyal.

Egy utas egy kerékpárt szállíthat, amelyhez külön 1 db kerékpáros napijegy megvásárlása és érvényesítése szükséges.  A kerékpáros napijegy kizárólag elővételben vásárolható meg a jegy- és bérletpénztárakban. A kerékpáros napijegy a jegy érvényesítésének időpontjától 24 óráig érvényes a villamos vonalak teljes hosszán, a villamos járműveken felhasználva. Az érvényesítést követően 24 óráig korlátlanul felhasználható a kerékpár szállításának érvényes igazolásaként.

Amennyiben az utas nem rendelkezik elővételben váltott kerékpáros napijeggyel a kerékpár szállításához a járművezetőnél válthat jegyet. Ebben az esetben a megváltott jegyre - mivel az nem kerékpáros napijegy - a 24 órás érvényességi idő nem alkalmazható. A járművezetőnél váltott jegy egy utazásra érvényes.    

A kerekesszékkel és a gyerekkocsival utazók a kerékpárosokkal szemben előnyt élveznek, ha azonos helyen szállnak fel. A megkezdett utazás emiatti megszakítása és a továbbutazásról ez okból történő lemondás miatt a megfizetett menetdíjat (a kerékpár szállításáért kezelt jegy árát) a kerékpáros részére az MVK Zrt. nem téríti vissza.

Amennyiben az előbb felsorolt utazók eltérő helyen szállnak fel, akkor közülük a korábbi megállóhelyen felszállókat köteles az MVK Zrt. elszállítani.

 A járművezető megtilthatja a kerékpárral való felszállást zsúfoltság vagy az utasok akadályoztatása esetén. A kerékpárral felszállni kívánó utas a Skoda villamos 2.-5. ajtaját veheti igénybe  felszállás céljából.

A kerékpár biztonságos szállításáért kizárólag a kerékpárt szállító utas a felelős. Ilyen esetekben az MVK Zrt. nem vállal felelősséget a nem megfelelő módon történő szállításból eredő kárért vagy egyéb eseményekért.

Összezárt kerékpár becsomagolt állapotban csak akkor szállítható, ha a kézipoggyász méretét nem haladja meg.

A megállapított viteldíjon felül pótdíjat köteles fizetni az, aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal, érvénytelen diákigazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe vagy az utazási feltételeket nem tartja be.

A viteldíjon felül 7.500 Ft bírságot köteles fizetni a helyszínen az, aki

 • vonaljegy nélkül, érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérletigazolvánnyal vagy bérletszelvénnyel, érvénytelen utazási igazolvánnyal, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett 24, 48, 72, 120 órás Miskolc Pass kártyával utazik;
 • élő állatot az előírt díjfizetés nélkül szállít;
 • kézipoggyászként túlméretes tárgyat, vagy egyáltalán nem szállítható tárgyat visz be a járműbe;
 • saját maga, vagy a magával vitt kézipoggyász, élőállat a járművet bepiszkítja;
 • az utazási feltételeket nem tartja be;
 • kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj megfizetése nélkül szállít;
 • a vészjelzőt, vészféket vagy ajtóvésznyitót indokolatlanul működésbe hozza;
 • olyan jeggyel vagy bérletszelvénnyel utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, illetve kémiai úton manipulált;

A 7.500 Ft helyszíni bírság az esemény napjától számított 8 naptári napon belül a Közönségszolgálati Irodában befizethető. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 7.500 Ft-os helyszíni bírság megfizetése, a bírság 15.000 Ft-ra emelkedik.

Abban az esetben 600 Ft-ra mérséklődik a bírság, ha az utas a pótdíjas esemény napjától számított kétmunkanapon belül a Szolgáltató Közönségszolgálati Irodájában :

 • az esemény napját megelőzően már rendelkezésére álló érvényes tárgyhavi bérletszelvényét, bérletigazolványát bemutatja; Ezen lehetőséggel az esemény napjától számított egy éven belül két alkalommal élhet az utas.
 • számnélküli bérletszelvénnyel történő utazás esetén az ellenőr által ráírt számmal rendelkező bérletszelvényt bemutatja (amennyiben az utas olyan bérletigazolvánnyal - diákigazolvánnyal - utazott, melynek bérletszelvényére a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszáma nem volt tintával ráírva, a jegyellenőr írja fel számot a szelvényre, rögzítí  az utas adatait, aki a bérletszelvény bemutatását követően 600 Ft befizetésével rendezheti a pótdíjat. Ezen lehetőséggel egy utas az esemény napjától számított egy éven belül csak két alkalommal élhet.
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja;
 • az érvényes sorszámozott diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja;

A két munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános bírságtételek lépnek érvénybe.

A jármű vezetője és a jegyellenőr az ellenőrzési tevékenység során közfeladatot ellátó személynek minősül.

20.000-Ft késedelmi díjat köteles fizetni a 15.000 Ft-os bírságon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki. Az utazási feltételeket megszegő utast az MVK Zrt. ellenőrzésre feljogosított dolgozója bírság megfizetésére szólíthatja fel, illetve az utazásból való azonnali kizárás lehetőségével élhet.

A jegyellenőri intézkedést követően, amennyiben a helyszíni bírság megfizetésére nem kerül sor, az utas az utazásból kizárásra kerül, utazását vonaljegy érvényesítésével folytathatja.

Az utasok kérésére az MVK Zrt. jegy– és bérletpénztárai a vásárláskor készpénzfizetési számlát adnak a jegyek és bérletek befizetéseiről.

A kedvezményes, tanuló és nyugdíjas, valamint egyéb jogcímen kedvezménnyel vásárolható bérletek vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, mert a kedvezményre való jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja [a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV.25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében].

Az előző tilalom alól kivétel: nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ) által fenntartott nevelési oktatási intézmények esetében a Központ, egyéb esetben az intézmény, vagy annak fenntartója által történő vásárlások [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése alapján].

Készpénzzel, illetve bankkártyával történő vásárlás esetén az egyszerűsített számla a vásárlással egy időben, azonnal kerül kiállításra. A pénztártól való távozást követően, utólagosan (már az nap sem) nem áll módunkban készpénzfizetési számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].

A 2012. január 1. után forgalomba került elővételi és járművezetői vonaljegyek, gyűjtőjegyek utazásra korlátozás nélkül felhasználhatóak a következő tarifaváltásig.
Bérletszelvény érték különbözettel (kisebb értékről nagyobb értékre) történő cseréjére az MVK Zrt. Közönségszolgálati Irodájában, valamint a Kereskedelmi osztálynál van lehetőség.
A megvásárolt jegy- és bérletszelvény ára nem tartalmaz utasbiztosítást Az MVK Zrt és az utas felelősségére vonatkozó szabályokra a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.