A bérletigazolvány önmagában utazásra nem jogosít. A bérletszelvények csak bérletigazolvánnyal – a teljes árú bérletek bérletigazolvány helyett személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártya formátumú gépjárművezetői engedéllyel is - használhatók. Tanulók esetében a diákigazolvány bérletigazolványként is szolgál.

A bérletigazolványok készítéséhez egy darab három hónapnál nem régebbi, sima hátterű – más célra még nem használt – 4 × 4 centiméteres, jó minőségű igazolványkép szükséges, mely készülhet nyomtatóval is fotópapírra. A képen más személy(ek) vagy tárgy(ak) nem szerepelhetnek, nem lehetnek. Egy bérletszelvényen a használható igazolványok közül csak egy igazolvány számát lehet feltüntetni. Az utazás idején a bérlettel használt igazolványnak érvényesnek kell lennie, azt az utasnak az utazás teljes tartama alatt magánál kell tartani és ellenőrzéskor kérésre fel kell mutatnia.

Általános bérletigazolvány

Az általános bérletigazolvány használata nem kötelező jellegű. Amennyiben az utas nem kíván általános bérletigazolványt készíttetni vagy nem rendelkezik azzal, az általános bérletszelvényt más arcképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) utazásra érvényesen használhatja. Ebben az esetben az arcképes okmány számát, sorszámát kell a bérletszelvényre rávezetni. Ez a lehetőség nem vonatkozik a végleges és ideiglenes nyugdíjas bérletigazolvánnyal rendelkezőkre, kizárólag csak az általános bérletigazolvány helyett fogadható el a jelzett okmányok bármelyike. Az utas tollal köteles olvashatóan ráírni a bérletszelvényre a bérletigazolvány (diákigazolvány, vagy arcképes okmány) sorszámát az azzal történő első utazás megkezdésének időpontja előtt.

Nyugdíjas bérletigazolvány (ideiglenes és végleges)

Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíj korhatárt elérték, a szolgáltató jegy- és bérletpénztárosai végleges nyugdíjas bérletigazolványt állítanak ki. A kedvezményes utazásra jogosító igazolvány (ideiglenes és végleges) kiállításához a már fentebb említett igazolványkép, személyi igazolvány, lakcímkártya, az ellátást, nyugdíjat, járadékot megállapító határozat, valamint az „Ellátottak utazási utalványa” szükséges.

Azon jogosultak részére, akik az öregségi nyugdíj korhatárt még nem érték el és jogosultságuk időtartama nem tekinthető véglegesnek, a szolgáltató bérletpénztárosa ideiglenes nyugdíjas bérletigazolványt állít ki az érvényesség megjelölésével. Az ideiglenes nyugdíjas igazolvány kiállításához, valamint annak újra érvényesítéséhez a nyugdíjas határozat eredeti példányának és az Ellátottak utazási utalványának bemutatása szükséges. Az újraérvényesítést a jogosultnak kell kérnie. Ennek elmulasztása esetén a bérletigazolvány érvénytelenné válik, és jogtalan használata bírságfizetési kötelezettséget von maga után.

A nyugdíjasok és egyéb jogosultak a kedvezményre történő jogosultságukat a nyugdíjat, ellátást, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott határozat, igazolvány vagy igazolás, és az Ellátottak utazási utalványa bemutatásával igazolhatják. Az igazolvány elkészítésekor a személyazonosságot személyi igazolvánnyal kell igazolniuk.

Kisgyermekes bérletigazolvány

Kisgyermekes bérletszelvény használatához a szolgáltató a jogosultak részére kisgyermekes bérletigazolványt állít ki. Kisgyermekes bérletigazolvány használatára jogosult az a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személy, aki gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül.

A kisgyermekes bérletigazolvány kiadásához szükséges iratok: - személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes okmány; - az előző pontban meghatározott ellátás, vagy támogatás fennállásáról a folyósító szerv által kiállított, eredeti, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, vagy annak megállapításáról szóló 6 hónapnál nem régebbi hatósági határozat; - 1 db 4 x 4 cm-es 3 hónapnál nem régebben készült igazolványkép.

A kisgyermekes bérletigazolvány a hatósági bizonyítvány vagy a hatósági határozat kiállításától számított 12 hónapra, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamára érvényesíthető. A 12 hónap leteltét követően az ellátás, és/vagy támogatás folyósítását ismételten igazolni kell, az előző bekezdésében írt módon, és igazolás esetén kisgyermekes bérletigazolvány érvényességi ideje további 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb az ellátás, vagy támogatás folyósításának időtartamára, ha az 12 hónapnál rövidebb.

Igazolvány kiállításának megtagadása

Az igazolványt kiállító bérletpénztáros saját hatáskörében eljárva az igazolványkép elfogadását megtagadhatja, amennyiben azon az utas személyazonossága nem beazonosítható, vagy az nem az utas korának megfelelő. Továbbá saját hatáskörben indokolt esetben a bérletigazolványt bevonhatja, ha az, az üzletszabályzatban foglaltaknak nem felel meg.