Az MVK Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le az egyéb panaszok kezelését.

Az MVK Zrt. fontosnak tartja a teljes körű átláthatóságot és az etikus vállalati működést. Ezért a jogszabályokkal, a belső szabályzatokkal ellentétes, illetve az etikai alapelveket sértő visszaélések bejelentésére bejelentőrendszert hoztunk létre. Az integritást sértő eseménynek és visszaélésnek azokat a tevékenységeket tartjuk, amelyek a szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltérnek.

Az MVK Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően hozta létre visszaélés- bejelentő rendszerét.

A visszaélés-bejelentés egy fontos eszköz, amely lehetővé teszi a bejelentésre jogosultak számára, hogy jelentsék azokat a jogtalan vagy káros tevékenységeket, amelyeket észlelnek. A bejelentés segít a visszaélések felderítésében, az érintett személyek vagy szervezetek felelősségre vonásában, valamint a biztonság és igazságosság megőrzésében.

A visszaélés-bejelentési rendszer elérhető minden volt vagy jelenlegi munkatársunk, ügyfelünk, szerződött partnerünk számára, illetve azok számára, akik esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Bejelentést jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozóan tehet a bejelentő.

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. Az MVK Zrt. biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események vagy visszaélések gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére kötelességünk átadni.

Ha valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okoz a bejelentő, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnunk.

Társaságunk nem köteles a visszaélés kivizsgálására, ha

  • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
  • a bejelentést nem a jogszabály szerint arra jogosult személy tette meg,
  • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
  • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésre lehetőség van:

  • írásban ide kattintva az alábbi űrlap kitöltésével,
  • e-mailen: a compliance@mvkzrt.hu címen,
  • telefonon: munkanapokon társaságunk megfelelési tanácsadójánál a +36 30 447-6100 telefonszámon,
  • személyesen: az MVK Zrt. központi telephelyén (3527 Miskolc, Szondi György utca 1.) a társaság megfelelési tanácsadójának személyesen átadott, és az átvétel helyét és idejét tartalmazó papír alapú bejelentéssel,
  • postai úton a társaság megfelelési tanácsadójának címzett levélben, amelyet az MVK Zrt. postacímére (3501 Miskolc Pf: 564) kell megküldeni. Kérjük a társaság, mint címzett neve alatt a borítékon az alábbi szöveg feltüntetésével: „A megfelelési tanácsadó részére s.k.”.

Minden bejelentést kivizsgálunk, az egyes ügyekben az eljárást legkésőbb 30 napon belül lefolytatjuk.

A bejelentésekkel kapcsolatos eljárásrendről bővebben társaságunk tárgyra vonatkozó szabályzatában olvashat, melyet a bejelentéssel kapcsolatos eljárás során megküldünk minden egyéb vonatkozó dokumentációval együtt a bejelentőnek.