Adatvédelem

Az MVK Zrt. elkötelezett aziránt, hogy mindenki számára biztosítsa a magánélet tiszteletben tartását és a személyes adatok bizalmas kezelését. Társaságunk megtette a szükséges lépéseket a személyes adatok biztonságának, sértetlenségének és bizalmas kezelésének fenntartásáért, ezen intézkedések végrehajtásának biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő kinevezésére került sor, illetve naprakészen tartjuk az MVK Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát.

Szabályzat és Adatkezelési tájékoztatók

Jogszabályok

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500133.tv

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200041.tv

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679